Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 24.10.2018
 

 

Kurz „Ako nastaviť efektívne fi remné vzdelávanie“ je určený pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie
a rozvoj ľudí, pre HR manažérov, ako aj pre iných vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem
systematicky rozvíjať zručnosti svojich tímov. V kurze sa venujeme odpovediam na zásadné otázky
efektívneho fi remného vzdelávania.

Ciele

 • Naučiť účastníkov špecifi kovať ciele vzdelávania v kontexte cieľov fi rmy.
 • Naučiť sa ako identifi kovať aktuálnu úroveň zručností a špecifi kovať rozvojové potreby.
 • Zdokonaliť sa pri využívaní kompetenčných modelov ako nástrojov systémového rozvoja.
 • Posilniť schopnosti účastníkov pri tvorbe rozvojového plánu a výbere metód vzdelávania.
 • Preskúmať možnosti hodnotenia efektivity vzdelávacieho procesu.

Obsah

Východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov

 • Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v kontexte stratégie fi rmy a jej cieľov.

Vzdelávanie prepojené na hlavné fi remné systémy

 • Systematický rozvoj zručností ako cesta ku kvalite procesov, efektivite organizácie,
  účinnému riadeniu výkonu a rozvoju fi remnej kultúry.

Rola HR v efektívnom fi remnom vzdelávaní

 • Pracovníci HR ako „tvorcovia predpokladov pre úspech“.

Identifi kácia rozvojových potrieb a stanovovanie štandardov

 • Využitie kompetenčných modelov pri rozvoji ľudí a rozvoji organizácie.

Tvorba tréningového plánu a dizajn rozvojovej aktivity

 • Tvorba a forma tréningových plánov, akú formu rozvoja zvoliť.

Získaný úžitok z rozvoja zamestnancov

 • Ako hodnotiť efektivitu rozvojových aktivít.

Investovanie do rozvoja talentu - ako si vychovať expertov a lídrov z vnútra
Práca s plánom osobného rozvoja účastníkov

 

Lektor a lektorka kurzu majú skúsenosti v HR manažmente vo významných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.

Lektori

Erika Matwij

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko – konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre FBE Bratislava vedie vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, manažérskych zručností, motivácie, tréningov trénerov a iné už od r. 1999. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360 st.spätná väzba).


Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa, Hydrotour, Beneficus, HSW Publicity, EKO Plast, HMH, TIPOS, WITTE Automotive CZ, Kromberg & Schubert a ďalší.

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.


Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

Mária Garayová

V súčasnosti pôsobí  ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov , kde pracovala v manažérskych pozíciách viac ako 21 rokov. V posledných 16 rokoch pre nadnárodné spoločnosti v sektore telekomunikácie a farmaceutický sektor. Počas týchto rokov  získala skúsenosti vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov -  výber nových zamestnancov, Assessment centre a Development centre  adaptačný proces, rozvoj a  hodnotenie zamestnancov, motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing.

Absolvovala  tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručnosti a svoje zručnosti si doplnila o  certifikovaný tréning koučingu, Erickson  Coaching International.Je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika.


Najvýznamnejšie referencie:

AstraZeneca AB, ČSOB, Hella Signal Lighting, PricewaterhouseCoopers a ďalší.

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €

Variabilný symbol: 4062

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ