LEAN I — Lean Management

Obsah

Zážitkový tréning uplatnenia metód Lean Managementu na zvyšovanie efektivity, flexibility a kvality procesov.

Štíhla organizácia v praxi

 • Videofilm z prostredia organizácie aplikujúcej Lean Management.
 • Príklady systémov firiem z oblasti automobilovej výroby založených na Lean princípoch.
 • Čo je štíhla výroba a ako sa aplikujú „Lean“ princípy v oblasti služieb?
 • Shingo Prize Model.

Simulácia zoštíhľovania organizácie na hre „Stickletrain“

 • Ako odstraňovať straty (plytvanie) v procesoch.
 • Ciele zvyšovania výkonnosti.
 • Aplikácia na výrobný systém a prenesenie princípov do oblasti pôsobenia účastníkov kurzu.

Opis a analýza procesov

 • Mapovanie hodnotových tokov v procesoch (VSM).
 • Čas cyklu procesu. Kalkulácia nákladov na transakciu.
 • Štandardizovaná práca. Zákaznícky a procesný „takt“.
 • „Layout“ podporujúci „štíhle procesy“.

Vybrané nástroje Lean Managementu v praxi

 • Vizualizácia v praxi. Prevencia vzniku chýb.
 • Aplikácia „5S“.

Aplikácia systémov „ťahu“ (Pull System)

 • Aplikácia systému ťahu (zákazníkom procesu) na hru, „One-piece-flow“.
 • Videofilm implementácie Kanban systému vo firme.

Optimalizácia procesov

Postup implementácie Lean Managementu

 • Assessment firmy. Projekty implementácie systémov a nástrojov „leanu“.
 • Kritické faktory úspechu a analýza silových polí implementácie Lean Managementu.
 • Skúsenosti z praxe. Aplikácia v oblasti pôsobenia účastníkov.