Otvorenosť k zmenám

Ciele 

 • Porozumieť procesu zmeny a dôvodom, prečo sa zmeny stali súčasťou nášho každodenného života.
 • Oboznámiť sa a zvládnuť postupy, ktoré pomáhajú minimalizovať negatívne vnímanie zmeny.
 • Pomenovanie silných stránok, ktoré mi pomáhajú pri úspešnom zvládnutí zmien.
 • Zvýšiť motiváciu účastníkov využiť ich silné stránky v novej pracovnej situácii.
 • Posilniť proaktivitu pracovníkov v meniacom sa prostredí.

Obsah

Zážitkové cvičenie (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou) – analýza je zameraná na ciele zmeny, ako bola zmena dosiahnutá, zapojenie sa do návrhu a procesu zmeny

Zmena – úvodné myšlienky

 • Reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov
 • Čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala
 • Dôvod na zmenu, cieľ zmeny
 • Zapojenie sa do procesu zmeny

Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny

 • Paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene
 • Hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou

Ja a zmena

 • Test a jeho vyhodnotenie
 • Umenie možného
 • Prianie a skutočnosť
 • Výkon a zdroje
 • Zmena a učenie, zmena a osobný rozvoj

Sebariadenie v období zmeny

 • Analýza svojich silných a slabých stránok
 • Identifikácia osobných príležitostí v procese zmeny
 • Definovanie osobných cieľov a spracovanie plánu ich dosiahnutia

Proaktivita

 • Zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť
 • Čo môžem ovplyvniť

Zostavenie osobných akčných plánov na zvládanie zmeny