Prezentačné zručnosti II

Kurz „Prezentačné zručnosti II“ je určený všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov. Kurz nadväzuje na kurz „Prezentačné zručnosti I“ a je zameraný na zdokonalenie argumentácie, zvýšenie presvedčivosti vystúpenia a jednoduché a jasné vyjadrovanie.

Ciele výcvikového kurzu

 • Naučiť účastníkov presvedčivo a logicky štruktúrovať svoju argumentáciu.
 • Viesť účastníkov k jednoduchému a stručnému vyjadrovaniu.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov tak, aby vedeli zaujať poslucháča a boli presvedčiví.
 • Zdokonaliť schopnosť účastníkov diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.

Obsah

Opakovanie a príprava príspevku (krátkej prezentácie)

 • Stanovenie cieľov prezentácie.
 • Analýza poslucháčov, analýza postojov.
 • Príprava obsahu, štruktúra prezentácie – úvod, stred a záver.
 • Príprava a využitie vizuálnych pomôcok, rétorické postupy a verbálna stránka prezentácie.

Argumentácia

 • Argumentačné techniky, argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej skupiny.
 • Argumentácia TEL, uvádzanie faktov.
 • Racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.

Neverbálna stránka prezentácie pre pokročilých

Diskusia

 • Pravidlá diskusie, moderovanie diskusie.

Tréning jednoduchého vyjadrovania

Tréning prezentovania príspevku – intenzívny videotréning.

Charakteristika

V kurze „Prezentačné zručnosti II“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania. Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8).