Projektový manažment I

Ciele výcvikového kurzu

 • Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov projektového manažmentu v pozícii projektového manažéra a člena projektového tímu so zameraním na fázu definovania a plánovania projektu.
 • Štandardizácia prístupu k riadeniu projektov v súlade s požiadavkami štandardov PMI a IPMA a vytvorenie podmienok na zlepšenie zákazníckej orientácie a prenášania požiadaviek zákazníkov do riešenia projektov.

Obsah

Definovanie projektu

 • Požiadavky zainteresovaných strán.
 • Kritické faktory úspechu projektu.
 • Štúdia uskutočniteľnosti — Feasibility study.

Plánovanie projektu

 • Projektový tím.
 • Dekompozícia cieľov. WSB - hierarchická štruktúra prác.
 • Ganttov diagram. Analýza zdrojov.
 • Etapový model projektu. Sieťové grafy. Časový harmonogram.
 • Matica zodpovedností a alokácia zdrojov.
 • Plánovanie rizík.
 • Analýza silových polí.

Realizácia projektu

 • Míľniky projektu (kontrolné body).
 • Riadenie a optimalizácia ukazovateľov projektu, aktualizácia.

Ukončenie a dokumentácia projektu

 • Vyhodnotenie splnenia projektových cieľov.

Počítačová podpora projektového manažmentu

 • Ukážky simulácie plánovania a riadenia projektu v prostredí MICROSOFT PROJECT.