Strategické plánovanie zvyšovania výkonnosti

Obsah kurzu/workshopu*

 • Definovanie „core business“ organizácie.
 • Kontextový „high level“ diagram procesov firmy.
 • SWOT analýza. Analýza trendov.
 • Definovanie alebo prehodnotenie strategickej vízie, poslanie a hodnôt firmy.
 • Popis procesu priamych, nepriamych, interných a externých zákazníkov a dodávateľov, de?novanie hlavných zdrojov a ohraničení.
 • Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia a požiadavky ostatných zainteresovaných strán.
 • Identi?kácia kritických faktorov úspechu.
 • Matica kritických faktorov a procesov.
 • Definovanie projektov, alebo úloh v súlade s kritickými faktormi úspechu.
 • Ciele a meranie zlepšovania. KPI (kľúčové indikátory výkonnosti).
 • Vytvorenie akčného plánu.

*Prispôsobuje sa aktuálnym potrebám objednávateľa.