Teambuilding

Pre našich klientov realizujeme taktiež teambuildingy menšieho či väčšieho charakteru v outodoor či indoor prostredí. Teambuildingy, pokiaľ sú vedené profesionálne, sú efektívnym nástrojom na utuženie kolektívu, posilnenie loajality firmy či naplnenie špeciálnych zadaných firemných cieľov.

Teambuildingy sú postavené na postupoch induktívneho učenia. Na základe spoločného zážitku sa v rámci analýzy vyvodzujú všeobecne platné princípy, ktoré sa aplikujú na situáciu vo firme a tíme. Zároveň prebieha vzájomné lepšie spoznávanie účastníkov teambuildingu. Spoločný zážitok je vytváraný rôznymi outdoorovými a indoorovými aktivitami menšieho rozsahu. Dôraz sa kladie na ich analýzu a spojenie identifikovaných princípov do praxe účastníkov. Outdoorové a indoroové aktivity sa zostavujú tak, aby maximálne podporovali zadané ciele.

Rozsah jednotlivých teambuildingov je 1 až 2 dni. Počet účastníkov na jednom teambuildingu vedenom jedným lektorom a asistentom je 6 – 14. V prípade záujmu o teambuilding pre väčšiu skupinu je možné nasadenie viacerých lektorov a asistentov (máme skúsenosti so skupinami do 80 účastníkov).

Teambuilding sa zväčša skladá z niekoľkých outdoorových a indoorových aktivít menšieho rozsahu, ktorými vytvárame spoločný zážitok účastníkov. V prípade zlého počasia sú nachytsané indoorové verzie navrhovaných aktivít.

Po každej aktivite nasleduje jej analýza formou workshopu, ktorá je cielene zameraná. Odpovedáme pri nej na otázky – „Čo sme si pri tejto aktivite uvedomili o sebe, našom tíme, komunikácii, spolupráci, postupe riešenia úlohy atď.?“ – z pohľadu sledovaného cieľa. Po uvedomení si všeobecných princípov na základe analyzovanej aktivity nasleduje druhá fáza, kde si kladieme otázky: „Kde pri našej práci vznikajú podobné situácie?“ „Ako ich riešime?“ „Ktoré poznatky z aktivity a jej analýzy je dobré použiť v našej praxi?“

Súčasťou práce na teambuildingu môže byť aj spracovanie Plánu osobného rozvoja. Po ukončení teambuildingu je o jeho priebehu a splnení cieľov spracovaná správa.

Možné ciele teambuildingu.

 • Upevnenie spolupráce členov tímu a rozvoj vzájomnej komunikácie.
 • Uvedomiť si dôležitosť tímovej spolupráce a komunikácie vo vnútri tímu.
 • Zlepšiť komunikáciu medzi organizačnými jednotkami spoločnosti.
 • Podporiť sledovanie spoločných cieľov spoločnosti a oslabiť sledovanie čiastkových cieľov organizačných jednotiek.
 • Identifikácia a zlepšovanie firemnej kultúry
 • Nájsť opatrenie na riešenia problémov vo firemnej kultúre.
 • Kreativita jednotlivých členov tímu a nutnosť vzájomnej podpory a spolupráce.
 • Odhaliť prípadné komunikačné problémy kolektívu, ale aj dovtedy netušené rezervy celého tímu i jednotlivcov.
 • Osobnostný rast, prekonanie seba samého.
 • Nové podnety, impulzy k ďalšej spoločnej práci.
 • Spoznanie tímových a svojich osobných silných a slabých stránok pri plnení tímových aktivít a výziev.
 • Posilnenie dôvery, otvorenosti, súdržnosti.
 • Uvoľniť každodenný pracovný stres.
 • Spoznať sa v rámci pracovného kolektívu v nových situáciách.

Ciele a obsah konkrétneho teambuildingu zostavíme podľa Vašich potrieb a očakávaní.

Ukážka niektorých vybraných teambuildingových aktivít

Simulácia ZAP


Simulácia ZAP je dvojkolová simulácia tímovej a medzitímovej spolupráce zameranej na zlepšovanie merateľných výsledkov KPI a zlepšovanie internej/externej komunikácie. Simulácia má špionážnu zápletku. Každý súťažiaci tým má tú istú špionážnu úlohu a hodnotí sa jej splnenie. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky a doplnkové úlohy.

Charakteristika simulácie: Tím má získať maximálnu hodnotu KPI. Výsledky, ktoré sa do KPI premietajú, majú rozdielnu prioritu. Tím je rozdelený na tri skupiny a má si v rámci zadaných obmedzení stanoviť najefektívnejšiu stratégiu na dosiahnutie najlepšieho výsledku. Hra sa realizuje v dvoch kolách, medzi ktorými si tím urobí workshop zameraný na radikálne zvýšenie dosiahnutej hodnoty KPI.

Analýza hry môže byť zameraná na:

 • porozumenie zadania a vplyv priorít na výsledok,
 • systém v komunikácii,
 • význam prierezových tímov,
 • kreativitu a nové podnety na zlepšovanie práce,
 • stanovovanie cieľov a dosahovanie lepších výsledkov.

Rapa Nui (Veľkonočný ostrov)


Účastníci sú rozdelení do 10 – 12 členných skupín. Ich úlohou je stavať sochy na Veľkonočnom ostrove (sochy sú mierne zmenšené). Aktivita je zameraná najmä na rozvoj kreativity a inovatívnosti riešení.

Analýza aktivity je zameraná na:

 • kreativitu,
 • inovatívny proces,
 • presadenie inovatívnych nápadov,
 • riešenie tvorivých napätí v tíme.

Hoďme si blatom
 

Zážitková aktivita, pri ktorej účastníci navrhujú ďalšie zlepšenia práve vykonanej práci. Do terča si hodia blatom a na tabuľu zapíšu svoj návrh na zlepšenie.

Technika sa využíva pri inováciách a motivácii pracovníkov na ďalšie zlepšovanie kvality a výkonnosti ako aj na bilancovanie práve končiceho pracovného roka či projektu, na ktorom pracovali a posilnenie motivácie účastníkov na zlepšovanie výkonov v ďalšom roku či období.

Gap Analysis


Aktivita využíva pre Gap Analýzu vizuálnu a zážitkovú formu. Účastníci rozdelení do skupín definujú na škále alebo terči súčasný stav, budúci žiadaný stav a aké aktivity a opatrenia pre dosiahnutie žiadaného stavu urobia.

Gap Analýza môže byť zrealizovaná na úrovni:

 • celej firmy,
 • oddelenia alebo inej organizačnej jednotky spoločnosti,
 • jednotlivca.

Ďalšie Teambuildingové aktivity:

 • Čínska rieka
 • Rôzne typy štafiet s plnením úloh na stanoviskách
 • Komunikačné hry (Zin obelisk, Balón, Detektívka atď.),
 • Tímové hry (Letisko, Ostrovy, Nulový súčet, Blesková loptička, atď.)
 • Stavba lietadiel
 • Stavba veže
 • Hranie rolí
 • Mysliace klobúky
 • Teambuildingový Geocashing a mnohé ďalšie