Strategické plánovanie k definovaniu vízie, stratégie a cieľov a implementácia metód ako Balance Scorecard (BSC).

Zvýšenie predaja a ziskovosti IT firmy

Zákazník: Významný dodávateľ komplexných informačných systémov a IT služieb
Problém/Príležitosť: zvýšenie predaja a ziskovosti vytvorením a implementáciou novej produktovej a obchodnej stratégie

Využité metódy a nástroje:

  • Analýza konkurenčného prostredia podľa modelu Portera a metodika vytvorenia produktovej a obchodnej stratégie.
  • Implementácia Balance Scorecard na prepojenie a monitoring finančných, zákazníckych, procesných a rozvojových cieľov a ukazovateľov výkonnosti (KPI) firmy.

Postup implementácie:

  • Analýza konkurenčného prostredia – 5 najvýznamnejších skupín síl podľa modelu Portera.
  • Kvantifikácia intenzity síl pre produktové skupiny firmy.
  • Stanovenie čiastkových stratégií.
  • Definovanie ponuky hodnoty pre zákazníka a jedinečnej konkurenčnej pozície.
  • Akčné plány odlíšenia sa z hľadiska produktov a služieb a obchodnej stratégie na vybraných trhových segmentoch.
  • Implementácia systému nastavovania cieľov (1x ročne), hodnotenia vybraných ukazovateľov (podľa úrovne - mesačne a týždenne) s prepojením na riadenie obchodu a produkčných divízií.

Dosiahnuté výsledky: Implementácie strategických projektov vo všetkých divíziách firmy prispeli k zdvojnásobeniu hodnoty firmy v priebehu 5 rokov.

Strategické plánovanie

Zákazník: dodávateľ a prevádzkovateľ elektronických služieb založených na využití mobilných telefónov
Problém/Príležitosť: Veľké množstvo rozpracovaných aktivít bez jasného konečného produktu a jeho uvedenia na trh. Väčšina aktivít sa javila ako veľmi pozitívnych s veľkou možnosťou úspechu.
Dosiahnuté zlepšenia: Dedikácia zdrojov na prioritné aktivity vedúce k uvedeniu produktov na trh.

Popis krokov implementácie:

  • Revízia všetkých rozpracovaných aktivít a ich posúdenie z pohľadu vízie a stratégie organizácie.
  • Akčný plán realizácie strategických aktivít pre čo najrýchlejšie a úspešné uvedenie vybraného produktu na trh