Implementácia projektového manažmentu vo firme a zavedenie systémov pre jeho trvalú udržateľnosť.

Zákazník: Dodávateľ komplexných informačných systémov
Problém/Príležitosť: Potreba štandardizácie projektového riadenia

Využité metódy a nástroje:

  • Analýza existujúceho systému projektového riadenia.
  • Metodika a nástroje vedenia projektov PM I-IV.
  • Aplikácia FMEA na všetky procesy životného cyklu projektu.
  • Best practices a Knowledge management.

Postup implementácie:

  • Tréningy 4 skupín projektových manažérov a konzultantov v moduloch PM I-IV.
  • Workshopy zamerané na vytvorenie procesného modelu 5 fáz životného cyklu projektu.
  • Workshopy zamerané na rizikovú analýzu (FMEA) všetkých procesov projektu.
  • Implementácia preventívnych opatrení, vytvorenie núdzovej stratégie a štandardizácia systému projektového riadenia v súlade s Best practices.

Dosiahnuté výsledky: Implementácia nového systému riadenia projektov umožnila zdvojnásobenie obratu firmy a významné rozšírenie aktivít v zahraničí.