Individuálny koučing

V interakciách s našimi klientmi sa často stretávame s názormi, že vnímajú potrebu rozvíjať sa a tu narážajú na to „Čo chcem zmeniť?“ a „Ako?“ Integratívny koučing, ktorý používame v FBE, spája v sebe individualitu jednotlivca a orientáciu na riešenie, čím sa zvyšuje reálnosť naplnenia cieľov v praxi.

Individuálny koučing je individuálna forma osobného rozvoja postavená na nedirektívnom princípe. Dôraz sa kladie na to, aby si koučovaný hľadal svoje vlastné riešenia, ktoré vychádzajú z jeho originálnych zdrojov (rozdiel od expertného poradenstva). Kouč sprevádza koučovaného v hľadaní jeho vlastných postupov, rešpektuje jeho zdroje a je mu partnerom pri voľbe čo najefektívnejších postupov k cieľu. Ide o konštruktívny rozhovor zameraný na osobnostný rozvoj a zlepšenie kompetencií a vlastnej výkonnosti koučovaného, prevzatia vlastných zodpovedností na aktivizovanie vlastných zdrojov a proaktívnu voľbu ďalšieho postupu zvoleným smerom.

Proces prebieha podľa potrieb koučovaného, vedie k trvalému a efektívnemu zvyšovaniu a rozvoju kompetencií za kontinuálnej podpory kouča pri stanovovaní a dosahovaní vlastných profesionálnych aj osobných cieľov. Kouč necháva na koučovanom zodpovednosť za stanovovanie cieľov, hľadanie ciest k nim, ako aj za dosahovanie konečných výsledkov. Hlavné nástroje kouča sú konštruktívne otázky, tvorivé reflexie a práca so zadaním tretích strán (inšpiratívna výzva prekonávať zdanlivé hranice svojich možností).

Témy, ktoré je možné riešiť koučingom

 • Manažérske zručnosti, zlepšenie a rozvoj kompetencií
 • Profesionálny rast
 • Osobnostný rozvoj
 • Dosahovanie vlastných a firemných cieľov, zvýšenie vlastnej výkonnosti
 • Konkrétne aspekty vedenia svojho tímu a jednotlivých podriadených
 • Vzťahy s kolegami a ostatnými ľuďmi
 • Riešenie špecifických pracovných problémov

Koučingové prístupy a školy používané FBE koučami

Kouči FBE využívajú ako základný systemický prístup, zároveň sú pripravení voliť takú formu koučingu, ktorá je najvhodnejšia pre napĺňanie špecifických potrieb a cieľov klienta.

Systemický koučing je nedirektívny prístup dôsledne pracujúci na sebaorganizácii klienta, pokiaľ sa nebráni práci so zadaním a neinštruktívnymi reflexiami kouča. Vychádza z toho, že všetky systémy vlastného fungovania a vzťahy k dôležitým osobám a konceptom si človek nosí v hlave. Zmenou jazyka a myšlienok sú potom dosahované aj zmeny príslušnej reality.

Kouč pracuje s firemným zadaním aj s vlastnou reflexiou, v maximálnej možnej miere využíva zdroje a potenciál partnera, smerom k určeným cieľom rešpektujúcim predovšetkým potreby koučovaného, zohľadňujúc pritom aj dôrazy zadávateľa.

Priebeh koučingového stretnutia

 • Prípadné zadanie od nadriadených a tretích strán
 • Kam sme až postúpili – kde sme dnes, čo sa darilo, spätná väzba k minulému obdobiu
 • Aktuálne prioritné okruhy na aktuálne stretnutie – možné koučingové témy
 • Voľba konkrétneho zamerania dnešnej schôdzky
 • Konkrétny opis požadovaných cieľov zmeny v danej oblasti (imaginácia, motivácia, energia)
 • Rozdiely oproti súčasnému stavu (dnešnej realite) – čo sa zmení a čo to prinesie
 • Dohoda o metódach spoločného postupu
 • Hľadanie, opis a výber možností riešenia
 • Realizácia potrebných krokov podľa predchádzajúcej dohody
 • Zhodnotenie dosiahnutých úžitkov a efektov
 • Plán krokov na ďalšie obdobie (akčný plán)

Do priebehu koučovania môže byť zaradené aj pozorovanie výkonu koučovaného – pozorovanie a spätná väzba na pozorovanú situáciu (napr. pri vedení porady, poskytovaní spätnej väzby spolupracovníkovi a pod.). Koučing môže byť podľa dohody doplnený taktiež o mentoring.

Pre vysokú efektivitu odporúčame minimálne 6-mesačné časové obdobie, sériu aspoň 6 stretnutí kouča s koučovaným. Dĺžka jedného stretnutia je zväčša 1 – 1,5 hod. Koučing môže prebiehať tak v priestoroch zadávateľa, ako aj v priestoroch FBE v Bratislave, čo umožňuje koučovanému nerušene sa sústrediť na koučing mimo priestorov svojej organizácie.