Tieňovanie s koučingovou spätnou väzbou

Častou potrebou organizácie je v konkrétnych oblastiach či u daných pracovníkov identifikovať ich individuálne potreby rozvoja a podľa toho individuálne zamerať rozvoj a tréning u jednotlivých účastníkov. Tu sa ako veľmi efektívna forma, ktorá využíva tak pozorovanie výkonu pri práci ako aj nedirektívny koučingový prístup, ukazuje tzv. tieňovanie s koučingovou spätnou väzbou (shadowing).

Princípom tieňovania s koučingovou spätnou väzbou je pozorovanie pracovníka či pracovníkov pri výkone ich práce v reálnom prostredí, zamerané na konkrétnu oblasť podľa potrieb zadávateľa a následné poskytnutie koučingovej rozvojovej spätnej väzby (individuálne jednotlivým pracovníkom či pracovníkovi).

Cieľom tieňovania je identifikovať individuálne priestor pre rozvoj u konkrétneho pracovníka a koučingovýcm spôsobom mu poskytnúť rozvojovú spätnú väzbu k jeho výkonu. Zároveň mu kouč poskytne taktiež odporúčania a spätnú väzbu v prípade potreby doplní o oboznámenie sa s nejakou technikou, princípom či o krátky nácvik na modelovej situácii. V závere tieňovania si pracovník za pomoci kouča stanoví svoje individuálne rozvojové SMARTciele, na ktorých bude pracovať.

V závislosti od zamerania a oblasti tieňovania, ako aj potrieb zadávateľa, je možné tieňovať jedného pracovníka celý deň či pol deň, ako aj postupne tieňovať viacerých (max. štyroch) pracovníkov v rámci jedného dňa.

Témy, ktoré je možné riešiť pomocou tieňovania

 • Obchodné zručnosti
 • Prozákaznícku orientáciu (osobný, telefonický či mailový kontakt so zákazníkmi)
 • Komunikačné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Zlepšovanie pracovných výkonov
 • Riešenie špecifických oblastí na základe požiadavky zadávateľa

Priebeh tieňovania

Telefonát pred stretnutím alebo úvodný rozhovor

 • Rozhovor o cieľoch a postupe pri tieňovaní

Samotné tieňovanie

 • Definovanie priebehu, pravidiel a cieľov tieňovania s koučingovou spätnou väzbou
 • Rozhovor o plnení rozvojových cieľov
 • Prípadný rozhovor o príprave (napr. pred obchodným jednaním, telefonickým rozhovorom a pod.)
 • Pozorovanie pracovníka pri reálnej práci a následné spätné väzby (obohatené o odporúčania kouča)
 • Na konci tieňovania celkové zhodnotenie pozorovaných aktivít a stanovenie individuálnych rozvojových cieľov

V prípade tieňovania viacerých účastníkov v rámci jedného dňa sa proces postupne opakuje pri ďalších účastníkoch.

Výstup

 • Spracovanie správy