bobek nova fotoKtorej oblasti koučovania sa venujete?

 • individuálnemu koučingu top a stredného manažmentu a manažérskej supervízii – zameriavame sa na všetky oblasti profesionálneho i osobnostného rozvoja, dosahovanie cieľov a zlepšovanie firemných procesov
 • moderovaniu a facilitácii skupinovej práce a mediácii
 • riadeniu vzdelávacích, rozvojových a zlepšovacích projektov v organizáciách
 • zavádzaniu moderných personálnych a riadiacich systémov do firiem
 • výuke predmetov ovplyvňujúcich zmeny myslenia a rozvoj osobnosti na manažérskej vysokej škole, metodám interaktívnej výuky a profesionálnemu rastu lektorov a pedagogov
 • vedeniu krátkodobých a dlhodobých výcvikov v koučovaní, moderovaní a v socioterapii a supervízii iných koučov

Z akých koučovacích škôl a prístupov vychádazate?

Pracujem na systemickom základe metodou Solution Focus. Ten dopĺňam podľa potreby a aktuálnej témy koučovaného o inšpirácie z rôznych psychologických škôl, najme Gestalt prístupu, NLP, naratívneho koučovania, Ericksonských strategických postupov, apod.

Vzdelanie

2008 – dnes Karlova Univerzita Praha, Filozofická fakulta, magisterské štúdium Psychológie
2000 - 2003 Sheffield Hallam University, Masarykov ústav vyšších štúdií pri ČVUT Praha, postgraduálne štúdium, britský titul MSc. obor: Strategic Human Resources Management
1986 - 1991 VUT Brno, Elektrotechnická fakulta, inžinierske štúdium, obor: Telekomunikácie

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Od 09/2010 FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence) – výkonný riaditeľ a senior konzultant
2005 – dnes NEWTON College, a. s., Brno - vedúci ústavu humanitných vied -prednáša predmety zamerané na prácu s ľuďmi a rozvoj osobnosti - Filozofia pre manažérov; Efektívna práca s ľuďmi, koučovanie a moderovanie
2002 – 08/2010 NEWTON Solutions Focused, a. s. Praha - kouč, lektor a konzultant; partner spoločnosti
2000 - 2001 NEWTON Holding, a. s., Praha - Personálny riaditeľ
1998 - 2000 Kovohute Bridličná, a. s., Hutní závody - Personálny riaditeľ
1997 - 1998 Graddo, a.s., Zlín - Personálny manažér & Manažér pre zahraničné vzťahy (Londýn, Dubaj)
1999 Medkotech s.r.o., Valašské Meziríčí - Quality Assurance Manager
1991 - 1995 TATRA, a.s., Koprivnice - Vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov, Asistent personálneho riaditeľa, Vývojový konštruktér kabíny

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2008 Medzinárodná akreditačná komisia Českej asociácie koučov (www.cako.cz) certifikát 3. stupňa: Akreditovaný kouč – supervízor
2007 – 2008 Gestalt prístup v osobnom a pracovnom kontexte, L. Dvorák, E. Neumannová, IVGT - Inštitút pre výcvik v Gestalt terapii (18-denný 2-ročný výcvik)
2001 – 2004 Výcvik v koučovaní a supervízii, Inštitút systemického koučovania medzinárodný certifikát – Petr Parma

Iná odborná kvalifikácia kouča

2009 - 2010 Vyjednávanie a Psychoterapia zameraná na telo, R. Bahbouh, QED
2007 - 2008 Výcvik na vedenie systemických konštelácií, Jan Bílý (ročný kurz)
2001 Certificate for Training Practice (Európsky certifikát pre tréningovú prax) s akreditáciou CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) London, UK;
1999 kurzy na zlepšovanie procesov (priemyslové inžinierstvo, zvyšovanie produktivity a zlepšovanie procesov - Kaizen, Six Sigma, TQM, EFQM, Balanced Scorecard, Teória obmedzenia a kritickej cesty, Activity Based Costing, ISO 9001) – Kovohute Bridličná, IPI Liberec, Jaseka Praha
1998 kurz pre školiteľov, poradcov a auditorov kvality (ISO 9000, QS 9000, VDA 6) – česko-nemecká spoločnosť QSI
1993 manažérsky kurz Gustav Kässer Training

Autorská publikácia:
Hlavný autor knihy: „Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese“ (Brno: NC Publishing, 2008. 288 s

Vybrané referencie v koučingu

Firmy:
Česká národní banka, Svetová obchodná organizácia, ČSOB - Československá obchodná banka, Česká sporitelňa, ŠkoFIN, Danone, Euro R.S.C.G., Generali, ČEZ, ČEZ Distribuce, Česká poišťovna, Ministerstvo financí ČR, UniCredit Bank, GE Money Bank, General Bottlers, Microsoft ČR, Siemens Business Services, Czech Business Club, Accord Group

Pozície (individuálny koučing):

 • viceguvernér Českej národnej banky, vrchná riaditeľka - členka bankovej rady
 • riaditeľ pre reštrukturalizáciu banky
 • predseda predstavenstva penzijného fondu, prokurista poisťovne
 • personálne riaditeľky - banky, poisťovni, leasingovej firmy
 • riaditeľka kancelárie ministra
 • riaditeľka PR agentúry, riaditeľ PR a tlačového odboru banky
 • majitelia a generálni riaditelia rôznych firiem
 • vedúci interných koučov, interní koučovia
 • manažéri obchodu a marketingu
 • personalisti a manažéri vzdelávania
 • vedúci odborných útvarov v energetike
 • vedúci výroby
 • projektoví manažéri v automobilovom priemysle
 • pastori, kazatelia a sociálni pracovníci
 • študenti ekonomiky a manažmentu

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?
Radosť z rastu druhých, sprevádzanie na životnej ceste, ich „aha“ efekty, tvorivá práca pri objavovaní nových postupov na mieru koučovaných a ich potrieb, dosahovanie výziev, naplňanie osobného poslania a cieľov, podpora pri hlbokých osobnostných zmenách a prerodoch, vzťahových posunoch a osobných vzhľadoch.

Akou formou/metódou koučujete?
Pracujem na systemickom základe, ktorý využíva silu jazyka a mieri priamo k vytváraniu a realizácii predstáv o žiadúcom cieľovom stave bez prílišného zotrvávania pri popise nežiadúceho stavu (v tomto považujem GROW model za menej efektívny).
Tento prístup doplňam podľa potreby a aktuálnej témy koučovaného, o inšpirácie z rôznych psychologických a terapeutických škôl ako je Gestalt terapia (z nej používam napríklad rozmanité zážitkové experimenty; ako je dialóg na viacerých stoličkách, uzatváranie tvarov, symbolické rituály, a pod.), terapia zameraná na telo (prežitkové cvičenia), systemické konštelácie (zostavenie vzťahových systémov a obrazov vnútorného prežívania), neuro-lingvistické programovanie - NLP (kotvenie zdrojov, zmenou reči k zmene myslenia a prežívania), rôzne systémové a systemické prístupy (naratívna forma práce, externalizácia problému), Ericksonská strategická terapia (paradoxné intervencie, pacing a leading, práca s metaforami a energetickými skratkami, využívanie spontánneho ľahkého tranzu pri zachytených sugestívnych kľúčových výrokoch klienta), Jungiánsky prístup (pri výklade snov, aktívnej imaginácii, práci so symbolmi, obrazmi a príbehmi oslovujúcimi klienta).

Aký je Váš súčasný odborný rozvoj v oblasti koučovania?
Momentálne študujem psychológiu a v jej rámci skúmam rôzne psychoterapeutické školy a prístupy, ktorými obohacujem svoju koučovaciu prax (viď vyššie). Učím sa od svojich žiakov pri koučingových výcvikoch a od klientov z praxe. Poskytujem supervíziu iným koučom a sám pritom tiež čerpám poznatky cez intervíziu od kolegov pokročilých koučov. Vystupujem ako aktívny rečník a vedúci praktických workshopov na koučovacích konferenciách a píšem články a knihy o koučovaní.

Akým iným profesným aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?
Okrem individuálneho koučingu sa v súčasnej dobe venujem predovšetkým riadeniu vzdelávacích, rozvojových a zlepšovacích projektov v organizáciách, vedeniu krátkodobých a dlhodobých výcvikov v koučovaní, supervízii iných koučov, moderovaniu a facilitácii skupinovej práce, zavádzaniu moderných personálnych a riadiacich systémov do firiem. Prednášam a vyučujem predmety ovplyvňujúcich zmeny myslenia a rozvoj osobnosti na manažérskej vysokej škole.

Čo považujete za svoj najväčší profesionálny úspech („success story“) v roli kouča?
Vyše 500 absolventov mnou vedených ročných výcvikov(min) v koučovaní, ich osobné úspechy a posuny v práci s ľuďmi.

V podstate takmer každý z mojich cca 250 individuálnych klientov počas viac než 3000 odkoučovaných hodín si odniesol isté zásadné posuny, či už v osobnostnej alebo profesionálnej oblasti, takže nedokážem vybrať len zopár success stories – tých nevybratých by mi bolo ľúto. Práve píšem knihu s kazuistikami, v ktorej zverejním množstvo takýchto príbehov o takmer zázračných prerodoch a zásadných posunoch, ktoré klienti vďaka koučingu urobili.