Poslanie FBE - For Business Excellence

Spolupracovať s obchodnými partnermi na rozvoji ich podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva, koučingu a riadenia projektov.

„ABY STE BOLI EŠTE LEPŠÍ.“

Hodnoty FBE

Excelentné služby

Prekonávame očakávania zákazníkov osobným nasadením, zodpovednosťou a zmysluplnou prácou.

Inovatívnosť

Zabezpečujeme odborný a originálny prístup k inováciám, v rámci čoho prichádzame na trh s novými nápadmi.

Tímovosť

Vzájomná spolupráca je založená na otvorenej komunikácii, zdieľaní know-how a dobrých vzťahoch.

Baví nás to

Výborné výsledky dosahujeme vďaka nášmu nasadeniu a zanieteniu.

FBE - For Business Excellence je spoľahlivým partnerom, ktorý vychádza zo skúseností najlepších svetových firiem. Je partner, ktorý dokáže tieto skúsenosti spracovať pre podmienky domáceho trhového prostredia.
FBE je členom medzinárodnej konzultačnej siete SPIN (kde patrí Belgicko, Česká Republika, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švajčiarsko) a spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA a Veľkej Británie.

INTERNÍ
ŠKOLITELIA
VYUŽITIE
V PRAXI
ZAMERANIE
NA CIELE
 


FBE - For Business Excelence je nielen názov firmy, ale aj označenie ucelenej metodiky.
Tento prístup jedinečne prepája soft nástroje rozvoja ľudí s hard metodikami na zlepšovanie a optimalizáciu procesov. Rozvojové programy zahŕňajú nielen kvalitné tréningy zručností doplnené o koučovanie, ale aj workshopy a komplexné projekty zamerané na dosiahnutie konkrétneho merateľného business cieľa. Silný tím interných lektorov umožňuje realizovať aj rozsiahle programy pre veľkých klientov (napr. Volkswagen a mnoho ďalších).

História FBE – 24 rokov skúseností

História - FBE (For Business Excellence) je značka spoločností FBE Bratislava s.r.o. a FBE Praha s.r.o. pôsobiacich so spoločným tímom lektorov a spoločným vedením. FBE nadväzuje na činnosť školiacej a poradenskej firmy Systém inžinierskych služieb s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991 a spoločnosti D&D Consulting s.r.o. Praha., pôsobiacej na českom trhu od roku 1993.

Know-How FBE – Tím interných konzultantov a lektorov FBE prešiel od roku 1992 intenzívnym rozvojovým programom, na ktorom sa podieľali experti so zahraničných firiem, kde vniesli skúsenosti a know-how, ktoré slovenskí a českí lektori prispôsobili pre domáce podnikové prostredie.

Medzi zakladajúcich partnerov firmy patrí John Mulholland – riaditeľ divízie tréningu a vzdelávania, National Industrial Fuel Efficiency Service, Ltd., Veľká Británia. V rokoch 1991-1992 viedol v Bratislave prvé tréningy firmy v oblasti manažérskych a komunikačných zručností.

Dlhodobým externým spolupracovníkom FBE je John Sipple – bývalý riaditeľ, Procter & Gamble, Florida, USA. S tímom spolupracovníkov viedol v roku 1992 semináre na tému riadenie procesu zmeny a v 1994–2000 semináre Total Quality Management a High Performance Business Systems.

V roku 1993 sa začala spolupráca FBE s Volkswagen Slovakia (vtedy ešte pod menom Volkswagen Bratislava). Z poradenstva pri zlepšovaní kvality procesov spolupráca prerástla do strategického partnerstva pri rozvoji zamestnancov na všetkých úrovniach firmy a realizácie rozvojových projektov, ako implementácia VW Production System. V rokoch 2007-2013 prešli tréningami všetci zamestnanci firmy a dlhodobo bolo v projekte zapojených 16 interných lektorov a konzultantov FBE. Ďalšia spolupráca sa týkala štandardizácie výrobných procesov, a neskôr analýz procesov pomocou FMEA pred nábehmi vybraných produktov automobilky.

Na rozvoji efektívnej metodiky školení a „on-the-job“ tréningu FBE sa podieľal aj Shaun Browne – riaditeľ konzultačnej firmy Hackland Browne & Associates, Kanada. K vývoju know-how FBE v oblasti procesného manažmentu prispel John Marsh, v 90-tych rokoch zastupoval Veľkú Britániu vo výbore ISO a podieľal sa na inovácii noriem ISO 9000 na verziu 2000 s prvkami Total Quality Management/ neustáleho zlepšovania. Procesné riadenie bolo aj obsahom jeho seminárov s FBE pre podniky v SR a ČR v rokoch 1992-2004.

Peter Mogan – člen predstavenstva Regent College, Kanada viedol pre FBE komunikačné tréningy a vyjednávanie. Zároveň FBE spolupracovala aj s Josefom Grafom – riaditeľ Akademie fur Effizeinztraining, Rakúsko, v oblasti psychológie predaja, systému riadenia predajných tímov a koučingu obchodných zástupcov.

FBE konzultanti viedli od polovice 90-tych rokov dodnes mnohé rozsiahle projekty zlepšovania zákazníckej orientácie, obchodu a manažmentu pre firmy v oblasti finančných služieb, aj obchodu, ako napr. Česká pojišťovna, Tatra banka.

Okrem interného výcviku expertmi, ktorí pôsobili vo firme, konzultanti a lektori spoločností FBE absolvovali tréningy a pracovné pobyty v USA, Veľkej Británii, Nemecku a Belgicku.

Od roku 2009 je FBE členom SPIN (Sustainable Performance Improvement Network) s medzinárodnou pôsobnosťou.

Vzhľadom na rozširujúce sa portfólio našich otvorených kurzov sme v roku 2010 vybudovali vlastné tréningové centrum FBENikar Training Centrum, kde pravidelne prebiehajú FBE tréningy, koučingy, workshopy a iné.

Súčasný lektorský tím FBE tvorí viac ako 30 interných lektorov a konzultantov s praktickými skúsenosťami s aplikáciou trénovaných metód v praxi v najvýznamnejších podnikoch v oblasti výroby a služieb.

FBE poskytuje vzdelávanie a rozvoj

ľudského potenciálu organizácií v oblastiach:

 • Leadership a manažérske zručnosti
 • Komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj
 • Obchodné zručnosti a zákaznícka orientácia
 • Koučing a individuálny rozvoj
 • Plánovanie zlepšovania procesov
 • Lean Management, Six Sigma
 • Projektový manažment
 • Nástroje zlepšovania procesov, Štatistické metódy

FBE poskytuje služby

riadenia projektov a poradenstvo v oblastiach:

 • strategické plánovanie a meranie efektívnosti, implementácia Balanced Scorecard
 • manažment a manažérske zručnosti
 • obchod, zákaznícka orientácia, call centrá
 • rozvoj ľudských zdrojov, analýza kultúry organizácie
 • analýza a zvyšovanie efektívnosti procesov
 • implementácia Six Sigma, Lean Management
 • aplikácia štatistických metód riadenia, analýza rizík, totálne produktívna údržba
 • a iné ...